Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'16

299,20

299,20

294,30

296,00

296,40

Jul'16

306,20

308,80

303,10

306,20

302,30

Sep'16

311,20

312,70

308,00

310,00

310,50

Nov'16

309,50

309,50

309,50

309,50

309,60

Jan'17

-

-

-

-

309,00

Mar'17

-

-

-

284,60

309,70

May'17

-

-

-

327,70

334,70

Nguồn: Tradingcharts.com