Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

383,00

385,00

379,20

382,10

383,00

Jul'17

389,90

392,30

384,90

388,50

388,80

Sep'17

388,10

389,00

385,00

386,10

388,10

Nov'17

382,70

382,70

378,60

378,60

383,00

Jan'18

-

-

-

383,00

381,60

Mar'18

-

-

-

386,00

385,60

May'18

-

-

-

383,00

381,00

Nguồn: Tradingcharts.com