Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

361,00

367,00

360,50

366,10

357,90

Sep'17

349,90

354,70

349,90

354,70

346,50

Nov'17

339,50

339,50

339,50

343,30

336,70

Jan'18

344,00

344,00

344,00

344,00

338,70

Mar'18

-

-

-

343,00

342,80

May'18

-

-

-

348,10

341,70

Jul'18

-

-

-

344,50

338,10

Nguồn: Tradingcharts.com