Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

366,20

371,60

364,10

370,70

367,60

Nov'17

352,30

357,50

351,20

356,60

353,10

Jan'18

358,40

361,00

358,40

360,80

359,50

Mar'18

-

-

-

374,70

364,10

May'18

-

-

-

370,00

364,00

Jul'18

-

-

-

344,50

355,00

Sep'18

-

-

-

-

351,40

Nguồn: Tradingcharts.com