Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều loại WW320&VN

POUND

446

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI DXW&VN

KG

6,3938

CANG QUI NHON(BDINH)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)&VN

KG

106922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều loại WW240&VN

KG

1026

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

873

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat dieu nhan W320&VN

TAN

113,43307

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân Hạt Điều Loại WW320 ( Hạt Điều Thô Đã Bóc Vỏ Chưa Rang)&VN

KG

1,4848

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều sấy có muối 60 gói x 50g&VN

KG

11

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

3,7747

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều chiên muối 10hux560g

KG

1,3571

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều&VN

KG

5,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân Rang Việt Nam loại RLP&VN

KG

8,3774

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

1,3491

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC