Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều (hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW320; So luong 16,3296 tan; Don gia 7.870,3704 USD/tan&VN

TAN

7,870,18

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

7,87

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều sấy khô loại WW240 ( sản xuất tại công ty)&VN

KG

8,38

CUA KHAU NA NUA (LANG SON)

DAF

Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại WW320&VN

LBS

3,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang )

KG

7,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (đã bóc vỏ) WW240, hàng đóng đồng nhất 22.68 kgs/carton.&VN

KG

8,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều BB1. Đóng gói: 50 LBS/carton (22,68Kgs/carton)&VN

KG

4,03

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HạT ĐIềU NHÂN BóC Vỏ LOạI WW320 . HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 50LB/CARTON . Số LƯợNG 650CTNS&VN

POUND

3,68

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân ( Đã bóc vỏ, chưa rang ) loại WW180

KG

10,40

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân W320 (đóng gói đồng nhất : 22.68 kg/thùng)&VN

KG

8,12

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều nhân (Đã bóc vỏ, chưa rang) loại WW450

KG

7,72

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều đã qua chế biến loại WS&VN

KG

6,87

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN

KG

8,05

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều nhân tiệt trùng Việt nam loại PST- W320&VN

KG

7,83

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW340(1 CTN = 22.68 KGS)&VN

KG

7,16

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Hạt điều nhân loại WW240&VN

KG

14,47

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : W320 ( đóng gói 1 bao = 22,68 kgs )&VN

KG

7,98

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến loại : WW320(1 CTN = 20 KGS)&VN

KG

7,70

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân - ORGANIC CASHEW KERNELS W320, CROP 2016 (Hàng mới 100%)&VN

POUND

4,34

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Hạt điều nhân (Đã bóc vỏ, chưa rang) loại WW320&CI

KG

7,98

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang) Loại WW240; So luong 15,8760 tan; Don gia 8.487,6543 USD/tan

TAN

8,485,52

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều WW240 ; Số lượng 15,8760 tan; Don gia 8.509,7002USD/tan; Xuat xu VIETNAM&VN

TAN

8,507,56

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC