Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,8024

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8,7081

CANG DONG NAI

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,4938

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều loại WW320

KG

9,5899

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

10,141

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều sấy có muối 60 gói x 50g&VN

KG

11

TNHH XNK TAY NAM

FOB

BB&HẠT ĐIỀU NHÂN RANG LOẠI BB, ĐÓNG GÓI TỊNH 22.68 KG/CARTON&VN

KG

3,2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1.1kg

KG

14

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều rang không muối loại WW320 &VN

KG

11,5299

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều chiên muối 454G x 10JARS - mới 100%&VN

BAO

52,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối 8hux908g

KG

13,4908

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS/LP&VN

BARREL

198,75

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC