Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân CASHEW W320 VIETNAMESE&VN

POUND

4,8

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt Điều Nhân Loaị WW320 (Hạt Điều Thô Bóc vỏ ,chưa rang)

KG

10,1631

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

11,3536

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat đieu nhan W240&VN

TAN

10803,15

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân hạt điều rang ( BB)

KG

3,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TESTA-300&Nhân điều rang muối&VN

KG

9,9426

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

10,141

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều rang muối 800gx8 (1000 carton)&VN

KG

13,3999

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên muối W&B 12góix85g&VN

KG

13,7254

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

39,1174

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC