Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân các loại W320, invoice: 16583M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,16584A,17450B,17898A,18291A

KG

10,2513

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12,8499

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam Loại RLP&VN

KG

8,1569

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13,2158

CANG QT CAI MEP

FOB

HẠT ĐIỀU W320 CHIÊN MUỐI 2/25LBS&VN

KG

11,4638

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC