Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân Hạt Điều Loại WW240 (Hạt điều thô đã bóc vỏ ,chua rang)

KG

10,6922

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều rang không muối 800gx8 (800 carton)&VN

KG

13,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

Nhân hạt điều rang - Organic Cashew Kernels W320 Roasted, đóng 2 bịch x 11.34 kgs/thùng &VN

KG

13,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

48,0845

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC