Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Hạt điều nhân WW320 (hạt điều đã bóc vỏ và sấy khô)&VN

LBS

4.95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

8.8183

CANG DONG NAI

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2/25LBS&VN

KG

12.7999

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt đều nhân (W240)

KG

11.0229

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Hạt điều nhân

KG

9.9206

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ loại SK

KG

6.57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên muối&VN

KG

12.2032

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (WW240) (Hàng mới 100%)&VN

KG

12.4

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt điều rang vỏ lụa, size 660-670 hạt/kg. Hàng mới 100%&VN

KG

10.05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

8.1569

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều chiên không muối 8hux908g

KG

13.2158

CANG QT CAI MEP

FOB

Hạt điều chiên không muối 6hux1.1kg

KG

14.5454

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

115.876

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC