Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hat đieu nhan W240&VN

TAN

12011,965

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN

KG

11,7945

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN VIET NAM LOAI W320&VN

LBS

4,65

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều sơ chế loại WW320&VN

KG

10,3395

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân Việt Nam loại W240&VN

KG

10,8025

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Hạt đều nhân (W320)

KG

10,2513

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều sấy không muối 30góix300g&VN

KG

11,6667

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên W360&VN

BARREL

236,2916

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 8 hủ x908g

KG

12,1145

CANG QT CAI MEP

FOB

HAT DIEU RANG LOAI OIL RLP

KG

7,4956

CANG CAT LAI (HCM)

FOB