Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại LBW320.

KG

9,81

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ, loại WW240

POUND

4,35

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Nhân hạt điều đã qua sơ chế loại W320

KG

11,55

CUA KHAU NA NUA (LANG SON)

DAF

Hạt điều nhân loại WW320&VN

KG

9,59

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HạT ĐIềU NHÂN WW320 ( Đã SấY KHÔ Và BóC Vỏ )&VN

LBS

4,49

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã bóc vỏ, loại WW320&VN

LBS

4,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân -2.268kg x 8&VN

KG

9,90

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại WW320&VN

POUND

4,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW240&VN

TAN

11020,15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WS ( hạt điều thô đã bóc võ, chưa rang)

KG

7,43

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HạT ĐIềU NHÂN LOạI WW320&VN

TAN

9807,93

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hat đieu nhan W450&VN

TAN

10034,08

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều WW450&VN

KG

9,41

CANG HIEP PHUOC(HCM)

FOB

Hạt điều nhân (Đã bóc vỏ, chưa rang) loại WW450

KG

9,68

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân sấy khô đã qua chế biến (đóng gói 1 bao = 22.68 kgs) loại WW330 GOOD SCRAPED

KG

9,48

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại LP&VN

LBS

2,45

ICD TRANSIMEX SG

FOB

NHÂN HạT ĐIềU SƠ CHế LOạI WW320

KG

10,63

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân (Đã bóc vỏ, chưa rang) loại WW240

KG

10,36

ICD TRANSIMEX SG

FOB

HạT ĐIềU NHÂN VIệT NAM LOạI DW360&VN

LBS

3,81

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nhân hạt điều đã qua chế biến loại WW320.

KG

9,48

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân hạt điều loại WW320 ( hạt điều thô đã bóc vỏ, chưa rang )

KG

10,14

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC