Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Hạt điều nhân CASHEW W320 VIETNAMESE&VN

POUND

4,8

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Nhân hạt điều WW320&VN

KG

11,1992

CANG T.CANG -CAI MEP

FOB

HẠT ĐIỀU NHÂN LOẠI W320

KG

13,4479

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân hạt điều loại WW180 + WW240 + WW320&VN

KG

10,7675

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

NHÂN HẠT ĐIỀU LOẠI WW320

KG

10,3615

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang loại RLP&VN

KG

10,141

CANG DONG NAI

FOB

Nhân điều thành phẩm&VN

KG

11,7522

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10 hũ x 600g

KG

12,1999

CANG QT CAI MEP

FOB

Nhân điều chiên W350&VN

BARREL

42,9198

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Nguồn: VITIC