Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều sơ chế các loại

KG

10,8686

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2TINS/25LBS&VN

KG

12,85

CANG VICT

FOB

Hạt điều nhân tiệt trùng Việt nam Loại PST-W320&VN

KG

10,4718

CANG DONG NAI

FOB

Hạt Điều W320, Hàng đóng đồng nhất 22,68kg/thùng; 1400 thùng, Hàng Việt Nam sx mới 100%,&VN

KG

11,1995

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

82,7663

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 10hux560g

KG

13,5714

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN RANG LOAI RLP&VN

KG

8,2672

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Hạt điều sấy muối 60 gói x50g&VN

KG

10,4

CANG VICT

FOB

Hạt điều chiên muối 12góix85g

KG

13,7255

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều lăn mè 12góix92g

KG

13,0435

CANG QT CAI MEP

FOB

Nguồn: VITIC