Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Hạt điều nhân Loaị WW320

Kg

9,5899

CT KV M.NAM SOTRANS

FOB

Hạt điều nhân loại W320

Kg

8,8183

Cảng Qui Nhơn (Bình Định)

FOB

Nhân hạt điều sơ chế các loại

Kg

8,1128

TNHH XNK Tây Nam

FOB

Hạt điều chiên không muối

Kg

12,3898

Cảng Quốc tế Cái Mép

FOB

Nhân điều chiên

Thùng

171,6733

TNHH XNK Tây Nam

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP

Kg

9,9206

Cảng Đồng Nai

FOB

Nguồn: VITIC