Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: USD/T

Jul'17

-

-

-

316,8 *

316,8

Aug'17

318,8

319,2

317,3

319,1

317,9

Sep'17

321,0

321,3

319,5

321,1

319,9

Oct'17

322,7

323,1

321,3

323,1

321,9

Dec'17

326,3

326,7

324,5

326,6

325,1

Jan'18

328,2

328,3

326,4

328,0

327,0

Mar'18

327,7

328,9

327,7

328,9

328,3

May'18

328,4

329,6

328,4

329,6

328,7

Jul'18

-

-

-

330,4 *

330,4

Aug'18

-

-

-

330,0 *

330,0

Sep'18

-

-

-

328,4 *

328,4

Oct'18

326,0

326,0

326,0

326,0

325,5

Dec'18

325,8

325,9

325,4

325,8

325,4

Jan'19

-

-

-

325,4 *

325,4

Mar'19

-

-

-

325,8 *

325,8

May'19

-

-

-

324,5 *

324,5

Jul'19

-

-

-

325,5 *

325,5

Aug'19

-

-

-

326,0 *

326,0

Sep'19

-

-

-

326,1 *

326,1

Oct'19

-

-

-

325,3 *

325,3

Dec'19

-

-

-

324,9 *

324,9

Jul'20

-

-

-

324,9 *

324,9

Oct'20

-

-

-

324,9 *

324,9

Dec'20

-

-

-

324,9 *

324,9

Nguồn: Tradingcharts.com