Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Đvt: USD/T

Sep'17

296,2

297,4

296,2

297,2

296,1

Oct'17

298,0

299,1

298,0

298,6

297,7

Dec'17

300,2

301,6

300,1

301,1

300,0

Jan'18

301,4

302,2

301,4

302,1

301,2

Mar'18

303,9

304,9

303,6

304,7

303,6

May'18

305,9

306,5

305,7

306,5

305,7

Jul'18

-

-

-

307,9 *

307,9

Aug'18

-

-

-

308,6 *

308,6

Sep'18

-

-

-

308,7 *

308,7

Oct'18

-

-

-

307,4 *

307,4

Dec'18

309,0

309,0

309,0

309,0

308,0

Jan'19

-

-

-

308,8 *

308,8

Mar'19

-

-

-

310,5 *

310,5

May'19

-

-

-

310,8 *

310,8

Jul'19

-

-

-

311,3 *

311,3

Aug'19

-

-

-

311,4 *

311,4

Sep'19

-

-

-

310,9 *

310,9

Oct'19

-

-

-

310,3 *

310,3

Dec'19

-

-

-

309,8 *

309,8

Jul'20

-

-

-

309,8 *

309,8

Oct'20

-

-

-

309,8 *

309,8

Dec'20

-

-

-

309,8 *

309,8

Nguồn: Tradingcharts.com