Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2268,00

2269,00

3 tháng

2269,50

2270,00

Dec 19

2250,00

2255,00

Dec 20

2253,00

2258,00

Dec 21

2243,00

2248,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6784,50

6785,00

3 tháng

6818,00

6820,00

Dec 19

6945,00

6955,00

Dec 20

6965,00

6975,00

Dec 21

6970,00

6980,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3065,00

3065,50

3 tháng

3077,00

3078,00

Dec 19

3020,00

3025,00

Dec 20

2935,00

2940,00

Dec 21

2835,00

2840,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2319,00

2320,00

3 tháng

2324,00

2325,00

Dec 19

2323,00

2328,00

Dec 20

2298,00

2303,00

Dec 21

2298,00

2303,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21260,00

21270,00

3 tháng

21150,00

21175,00

15 tháng

20780,00

20830,00