Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2111,50

2112,00

3 tháng

2137,00

2139,00

Dec 19

2175,00

2180,00

Dec 20

2203,00

2208,00

Dec 21

2227,00

2232,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6018,00

6019,00

3 tháng

6018,00

6020,00

Dec 19

6075,00

6085,00

Dec 20

6125,00

6135,00

Dec 21

6155,00

6165,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2503,50

2504,00

3 tháng

2498,00

2500,00

Dec 19

2453,00

2458,00

Dec 20

2398,00

2403,00

Dec 21

2313,00

2318,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

12990,00

13010,00

3 tháng

13080,00

13100,00

Dec 19

13370,00

13420,00

Dec 20

13530,00

13580,00

Dec 21

13640,00

13690,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2061,50

2062,00

3 tháng

2075,00

2075,50

Dec 19

2090,00

2095,00

Dec 20

2105,00

2110,00

Dec 21

2105,00

2110,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19000,00

19025,00

3 tháng

18900,00

18925,00

15 tháng

18600,00

18650,00