Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2270,00

2271,00

3 tháng

2270,00

2271,00

Dec 19

2245,00

2250,00

Dec 20

2243,00

2248,00

Dec 21

2233,00

2238,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6813,00

6814,00

3 tháng

6824,00

6825,00

Dec 19

6920,00

6930,00

Dec 20

6940,00

6950,00

Dec 21

6945,00

6955,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3088,50

3089,00

3 tháng

3088,00

3088,50

Dec 19

2993,00

2998,00

Dec 20

2903,00

2908,00

Dec 21

2798,00

2803,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

15140,00

15150,00

3 tháng

15180,00

15200,00

Dec 19

15415,00

15465,00

Dec 20

15535,00

15585,00

Dec 21

15635,00

15685,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2428,00

2430,00

3 tháng

2441,00

2443,00

Dec 19

2438,00

2443,00

Dec 20

2413,00

2418,00

Dec 21

2413,00

2418,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

20650,00

20675,00

3 tháng

20625,00

20630,00

15 tháng

20235,00

20285,00