Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2134,50

2135,00

3 tháng

2140,00

2140,50

Dec 19

2170,00

2175,00

Dec 20

2188,00

2193,00

Dec 21

2208,00

2213,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6848,00

6850,00

3 tháng

6885,00

6886,00

Dec 19

6990,00

7000,00

Dec 20

6990,00

7000,00

Dec 21

6975,00

6985,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3301,00

3302,00

3 tháng

3300,50

3301,00

Dec 19

3138,00

3143,00

Dec 20

2933,00

2938,00

Dec 21

2668,00

2673,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2430,00

2432,00

3 tháng

2435,00

2436,00

Dec 19

2423,00

2428,00

Dec 20

2373,00

2378,00

Dec 21

2373,00

2378,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21660,00

21670,00

3 tháng

21525,00

21530,00

15 tháng

21225,00

21275,00