Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2314,00

2314,50

3 tháng

2315,00

2315,50

Dec 19

2297,00

2302,00

Dec 20

2307,00

2312,00

Dec 21

2297,00

2302,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6969,00

6971,00

3 tháng

6984,00

6985,00

Dec 19

7075,00

7085,00

Dec 20

7095,00

7105,00

Dec 21

7100,00

7110,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3173,00

3175,00

3 tháng

3156,00

3156,50

Dec 19

3068,00

3073,00

Dec 20

2978,00

2983,00

Dec 21

2873,00

2878,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

15410,00

15415,00

3 tháng

15475,00

15500,00

Dec 19

15685,00

15735,00

Dec 20

15795,00

15845,00

Dec 21

15895,00

15945,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2502,00

2504,00

3 tháng

2512,00

2512,50

Dec 19

2508,00

2513,00

Dec 20

2483,00

2488,00

Dec 21

2483,00

2488,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

20700,00

20725,00

3 tháng

20670,00

20675,00

15 tháng

20280,00

20330,00