Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2000,00

2000,50

3 tháng

2027,00

2028,00

Dec 19

2083,00

2088,00

Dec 20

2123,00

2128,00

Dec 21

2155,00

2160,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6039,00

6040,00

3 tháng

6074,00

6075,00

Dec 19

6170,00

6180,00

Dec 20

6230,00

6240,00

Dec 21

6240,00

6250,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2585,00

2586,00

3 tháng

2545,00

2546,00

Dec 19

2485,00

2490,00

Dec 20

2423,00

2428,00

Dec 21

2348,00

2353,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13200,00

13225,00

3 tháng

13275,00

13325,00

Dec 19

13560,00

13610,00

Dec 20

13685,00

13735,00

Dec 21

13795,00

13845,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2072,00

2073,00

3 tháng

2084,00

2085,00

Dec 19

2102,00

2107,00

Dec 20

2102,00

2107,00

Dec 21

2102,00

2107,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19700,00

19725,00

3 tháng

19600,00

19650,00

15 tháng

19305,00

19355,00