Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2112,00

2112,50

3 tháng

2131,50

2132,00

Dec 19

2177,00

2182,00

Dec 20

2195,00

2200,00

Dec 21

2215,00

2220,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6872,50

6873,00

3 tháng

6915,00

6916,00

Dec 19

7025,00

7035,00

Dec 20

7020,00

7030,00

Dec 21

7000,00

7010,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3286,50

3287,00

3 tháng

3286,50

3287,00

Dec 19

3115,00

3120,00

Dec 20

2915,00

2920,00

Dec 21

2650,00

2655,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2418,50

2419,50

3 tháng

2422,00

2424,00

Dec 19

2410,00

2415,00

Dec 20

2360,00

2365,00

Dec 21

2360,00

2365,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21490,00

21495,00

3 tháng

21335,00

21340,00

15 tháng

21030,00

21080,00