Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2293,00

2295,00

3 tháng

2280,00

2281,00

Dec 19

2175,00

2180,00

Dec 20

2145,00

2150,00

Dec 21

2125,00

2130,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6785,00

6786,00

3 tháng

6821,00

6822,00

Dec 19

6945,00

6955,00

Dec 20

6965,00

6975,00

Dec 21

6970,00

6980,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3065,00

3066,00

3 tháng

3077,00

3078,00

Dec 19

3030,00

3035,00

Dec 20

2960,00

2965,00

Dec 21

2860,00

2865,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2290,00

2291,00

3 tháng

2297,00

2299,00

Dec 19

2293,00

2298,00

Dec 20

2268,00

2273,00

Dec 21

2268,00

2273,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21150,00

21200,00

3 tháng

21025,00

21050,00

15 tháng

20655,00

20705,00