Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2287,00

2287,50

3 tháng

2299,00

2299,50

Dec 19

2297,00

2302,00

Dec 20

2305,00

2310,00

Dec 21

2310,00

2315,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

7261,50

7262,50

3 tháng

7266,00

7268,00

Dec 19

7345,00

7355,00

Dec 20

7360,00

7370,00

Dec 21

7365,00

7375,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3182,50

3183,50

3 tháng

3166,00

3166,50

Dec 19

3070,00

3075,00

Dec 20

2980,00

2985,00

Dec 21

2875,00

2880,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

15235,00

15240,00

3 tháng

15300,00

15305,00

Dec 19

15505,00

15555,00

Dec 20

15615,00

15665,00

Dec 21

15715,00

15765,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2466,00

2468,00

3 tháng

2475,00

2476,00

Dec 19

2475,00

2480,00

Dec 20

2450,00

2455,00

Dec 21

2450,00

2455,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21225,00

21230,00

3 tháng

21150,00

21175,00

15 tháng

20770,00

20820,00