Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2312,00

2313,00

3 tháng

2310,00

2310,50

Dec 19

2257,00

2262,00

Dec 20

2240,00

2245,00

Dec 21

2205,00

2210,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6822,00

6822,50

3 tháng

6861,00

6863,00

Dec 19

6980,00

6990,00

Dec 20

7005,00

7015,00

Dec 21

7010,00

7020,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3060,00

3060,50

3 tháng

3079,00

3080,00

Dec 19

3043,00

3048,00

Dec 20

2967,00

2972,00

Dec 21

2867,00

2872,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2345,50

2346,00

3 tháng

2358,50

2359,00

Dec 19

2360,00

2365,00

Dec 20

2335,00

2340,00

Dec 21

2335,00

2340,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

21000,00

21025,00

3 tháng

20900,00

20925,00

15 tháng

20530,00

20580,00