Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2021,00

2021,50

3 tháng

2043,00

2044,00

Dec 19

2080,00

2085,00

Dec 20

2113,00

2118,00

Dec 21

2142,00

2147,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

5910,00

5910,50

3 tháng

5939,00

5940,00

Dec 19

6025,00

6035,00

Dec 20

6085,00

6095,00

Dec 21

6115,00

6125,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2440,00

2442,00

3 tháng

2433,00

2438,00

Dec 19

2375,00

2380,00

Dec 20

2308,00

2313,00

Dec 21

2223,00

2228,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13135,00

13140,00

3 tháng

13230,00

13235,00

Dec 19

13535,00

13585,00

Dec 20

13695,00

13745,00

Dec 21

13805,00

13855,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2005,00

2006,00

3 tháng

2023,00

2025,00

Dec 19

2033,00

2038,00

Dec 20

2038,00

2043,00

Dec 21

2038,00

2043,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19060,00

19065,00

3 tháng

19030,00

19040,00

15 tháng

18715,00

18765,00