Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2128,00

2130,00

3 tháng

2076,00

2077,00

Dec 19

2120,00

2125,00

Dec 20

2155,00

2160,00

Dec 21

2188,00

2193,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6150,00

6153,00

3 tháng

6180,00

6181,00

Dec 19

6265,00

6275,00

Dec 20

6310,00

6320,00

Dec 21

6315,00

6325,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2618,00

2618,50

3 tháng

2588,00

2588,50

Dec 19

2538,00

2543,00

Dec 20

2473,00

2478,00

Dec 21

2398,00

2403,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13435,00

13440,00

3 tháng

13525,00

13530,00

Dec 19

13795,00

13845,00

Dec 20

13945,00

13995,00

Dec 21

14055,00

14105,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2139,50

2140,00

3 tháng

2158,00

2160,00

Dec 19

2168,00

2173,00

Dec 20

2158,00

2163,00

Dec 21

2158,00

2163,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19640,00

19650,00

3 tháng

19540,00

19550,00

15 tháng

19215,00

19265,00