Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2048,00

2049,00

3 tháng

2070,00

2072,00

Dec 19

2120,00

2125,00

Dec 20

2143,00

2148,00

Dec 21

2163,00

2168,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6657,50

6658,00

3 tháng

6698,00

6699,00

Dec 19

6835,00

6845,00

Dec 20

6850,00

6860,00

Dec 21

6850,00

6860,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3214,00

3215,00

3 tháng

3213,00

3215,00

Dec 19

3065,00

3070,00

Dec 20

2880,00

2885,00

Dec 21

2655,00

2660,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2359,00

2359,50

3 tháng

2349,50

2350,50

Dec 19

2338,00

2343,00

Dec 20

2303,00

2308,00

Dec 21

2303,00

2308,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

20800,00

20850,00

3 tháng

20750,00

20775,00

15 tháng

20435,00

20485,00