Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2056,00

2056,50

3 tháng

2073,00

2074,00

Dec 19

2125,00

2130,00

Dec 20

2160,00

2165,00

Dec 21

2193,00

2198,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6251,00

6252,00

3 tháng

6280,00

6285,00

Dec 19

6370,00

6380,00

Dec 20

6415,00

6425,00

Dec 21

6420,00

6430,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2653,00

2655,00

3 tháng

2606,00

2608,00

Dec 19

2550,00

2555,00

Dec 20

2485,00

2490,00

Dec 21

2410,00

2415,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13530,00

13535,00

3 tháng

13625,00

13650,00

Dec 19

13910,00

13960,00

Dec 20

14060,00

14110,00

Dec 21

14170,00

14220,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2132,00

2132,50

3 tháng

2152,00

2154,00

Dec 19

2170,00

2175,00

Dec 20

2165,00

2170,00

Dec 21

2165,00

2170,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19900,00

19950,00

3 tháng

19825,00

19830,00

15 tháng

19505,00

19555,00