Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2061,50

2062,00

3 tháng

2085,00

2085,50

Dec 19

2120,00

2125,00

Dec 20

2153,00

2158,00

Dec 21

2180,00

2185,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6000,00

6001,00

3 tháng

6024,00

6025,00

Dec 19

6100,00

6110,00

Dec 20

6160,00

6170,00

Dec 21

6190,00

6200,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2507,50

2508,00

3 tháng

2507,00

2509,00

Dec 19

2443,00

2448,00

Dec 20

2375,00

2380,00

Dec 21

2290,00

2295,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13305,00

13310,00

3 tháng

13380,00

13390,00

Dec 19

13680,00

13730,00

Dec 20

13840,00

13890,00

Dec 21

13950,00

14000,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2077,00

2079,00

3 tháng

2090,00

2092,00

Dec 19

2100,00

2105,00

Dec 20

2105,00

2110,00

Dec 21

2105,00

2110,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19200,00

19250,00

3 tháng

19150,00

19155,00

15 tháng

18835,00

18885,00