Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2259,50

2260,00

3 tháng

2262,00

2263,00

Dec 19

2238,00

2243,00

Dec 20

2235,00

2240,00

Dec 21

2225,00

2230,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6841,00

6841,50

3 tháng

6860,00

6865,00

Dec 19

6950,00

6960,00

Dec 20

6970,00

6980,00

Dec 21

6975,00

6985,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

3078,00

3080,00

3 tháng

3085,00

3086,00

Dec 19

3008,00

3013,00

Dec 20

2915,00

2920,00

Dec 21

2795,00

2800,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2422,00

2423,00

3 tháng

2432,00

2433,00

Dec 19

2425,00

2430,00

Dec 20

2400,00

2405,00

Dec 21

2400,00

2405,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

20650,00

20675,00

3 tháng

20600,00

20625,00

15 tháng

20250,00

20300,00