Nhôm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2053,00

2055,00

3 tháng

2068,50

2069,00

Dec 19

2118,00

2123,00

Dec 20

2155,00

2160,00

Dec 21

2188,00

2193,00

Đồng (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

6251,00

6251,50

3 tháng

6279,50

6280,50

Dec 19

6365,00

6375,00

Dec 20

6410,00

6420,00

Dec 21

6415,00

6425,00

Kẽm (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2617,00

2618,00

3 tháng

2566,00

2568,00

Dec 19

2520,00

2525,00

Dec 20

2455,00

2460,00

Dec 21

2380,00

2385,00

Nickel (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

13710,00

13720,00

3 tháng

13770,00

13780,00

Dec 19

14040,00

14090,00

Dec 20

14190,00

14240,00

Dec 21

14300,00

14350,00

Chì (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

2137,00

2137,50

3 tháng

2154,00

2155,00

Dec 19

2170,00

2175,00

Dec 20

2170,00

2175,00

Dec 21

2170,00

2175,00

Thiếc (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá trả

Giá chào

Giao ngay

19875,00

19925,00

3 tháng

19780,00

19785,00

15 tháng

19470,00

19520,00