Kim loại

Loại

ĐVT

Giá (CNY)

+/- (CNY)

So với 6/11

Thấp

Cao

Low bismuth antimony ingot

Sb≥99,65

Tấn

49000

49500

-500

-1,01%

High bismuth antimony ingot

Sb≥99,65

Tấn

47500

48500

-500

-1,03%

Antimony ingot

Sb≥99,85

Tấn

49500

50500

-500

-0,99%

Antimony ingot

Sb≥99,90

Tấn

50500

51000

-500

-0,98%

Cadmium ingot

≥99,995

Tấn

17600

18000

0

0,00%

Cadmium ingot

≥99,99

Tấn

17300

17700

0

0,00%

Chromium

≥99,2

Kg

76000

77500

-1150

-1,48%

Bismuth

≥99,99

Tấn

50000

51000

0

0,00%

Germanium ingot

50

Ohms/cm kg

7600

8100

0

0,00%

Arsenic

≥99,5

Tấn

8000

11000

0

0,00%

Calcium (block)

98,5

Tấn

18500

19500

0

0,00%

Calcium electrolysis

99

Tấn

43000

46000

0

0,00%

Potassium (industrial grade)

≥98,5

Tấn

85000

95000

0

0,00%

Sodium (industrial grade)

≥99,7

Tấn

18500

25000

0

0,00%

Beryllium

≥99

Kg

5500

6000

0

0,00%

Vanadium

≥99,5

Kg

2600

2800

0

0,00%

Rhenium

99,99

Kg

25000

33000

0

0,00%

Nguồn: VITIC/Reuters