Giá kim loại thế giới ngày 02/01/2018

Đồng (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'18

3,2510

3,2510

3,2510

3,2510

3,2795

Feb'18

3,2845

3,2915

3,2595

3,2645

3,2905

Mar'18

3,2965

3,3095

3,2705

3,2975

3,3005

Apr'18

3,2990

3,2990

3,2805

3,2865

3,3085

May'18

3,3090

3,3230

3,2860

3,3110

3,3150

Vàng (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'18

1302,3

1302,3

1302,3

1302,3

1306,3

Feb'18

1305,3

1312,1

1304,6

1311,5

1309,3

Mar'18

1311,0

1311,0

1310,8

1310,8

1311,4

Apr'18

1309,9

1316,8

1309,3

1316,3

1314,0

Jun'18

1314,4

1321,0

1314,3

1321,0

1318,7

Platinum (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'18

-

-

-

929,4 *

934,2

Feb'18

934,0

934,8

932,7

934,0

934,7

Mar'18

-

-

-

935,8 *

935,8

Apr'18

936,4

939,5

934,5

939,2

938,3

Jul'18

942,4

943,9

942,4

943,3

943,9

Bạc (USD/ounce)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Jan'18

-

-

-

17,045 *

17,060

Feb'18

16,990

17,025

16,985

17,025

17,090

Mar'18

17,035

17,105

16,985

17,095

17,145

May'18

17,110

17,170

17,080

17,170

17,221

Jul'18

17,170

17,235

17,140

17,235

17,294