Loại muối

Thị trường

Giá

Muối trắng

Thái Nguyên

3.000 đ/kg (bán lẻ)

Muối thô

Hà Nội

2.900 đ/kg (bán buôn)

Muối tinh

Hà Nội

3.200 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp