Loại muối

Thị trường

Giá

Muối thô

Hà Nội

2.900 đ/kg (bán buôn)

Muối tinh

Hà Nội

3.200 đ/kg (bán buôn)

Bộ Nông nghiệp