Loại muối

Thị trường

Giá

Muối thường

Nam Định

800 đ/kg (bán buôn)

 Nguồn: Bộ Nông nghiệp