Loại muối

Thị trường

Giá

Muối trắng

Thái Nguyên

3.000 đ/kg (bán lẻ)

Muối thường

Nam Định

900 đ/kg (bán buôn)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp