Loại muối

Thị trường

Giá

Muối thường

Nam Định

700 đ/kg (bán buôn)

Muối trắng

Thái Nguyên

3.000 đ/kg (bán lẻ)

Nguồn: Bộ Nông nghiệp