Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Bột Đạm Từ Lợn (Bột Thịt Xương Lợn) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

KG

0,4424

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

bột thịt xương lợn nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ) phù hợp TT26/2012/BNN, mới 100%, hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014

KG

0,44

CANG LACH HUYEN HP

CFR

Bột Xương Thịt Bò (Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật trừ loài nhai lại)

TAN

435,2295

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu SXTACN : Bột thịt xương gia cầm , Hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT,

KG

0,5004

CANG DOAN XA - HP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt gà -Chicken By Product Meal (NSX:TYSON FOODS INC).Hàng mới 100%

KG

0,94

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn (Porcine Meat And Bone Meal)

TAN

107767,4

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT THỊT XƯƠNG BÒ (NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI HÀNG THUỘC TT26) PROTEIN : 46.4%; FAT: 10.0%; ASH: 32.3%

TAN

365,3224

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng)

KG

0,1

CANG XANH VIP

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - FISH MEAL, PROTEIN 61,2%; ĐỘ ẨM 5,4% ;SALMONELLA NOT DETECTED,E-COLI NOT DETECTED, NACL 3,3%

TAN

1174,432

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: PI/990 (L1)

KG

1,3451

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Bột cá (Protêin: 68% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Tecnologica De Alimentos S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1741,552

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật cảnh. Hàm lượng Protein > 66%, mới 100%, hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT (25/06/2012)

KG

1,3

PTSC DINH VU

CIF

Bột cá dùng sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ). Hàng mới 100%. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012.

TAN

1230

CANG LACH HUYEN HP

C&F

Bột cá (SOUTH AFRICAN LAND PRODUCED BROWN FISHMEAL) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

TAN

1392,476

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Protêin: 67% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Corpesca S.A. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

TAN

1751,718

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá (Fishmeal) là nguyên liệu sx thức ăn Chăn nuôi, Thủy sản; contract: SEW031398 (L2)

KG

1,2931

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản : BỘT CÁ - ARGENTINEAN FISHMEAL, PROTEIN 62,38%, ĐỘ ẨM 5,15%,FREE SALMONELLA ,FREE E-COLI , NACL 1,81%,

TAN

1171,818

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Dùng làm thức ăn chăn nuôi, không dùng làm thức ăn cho người. Hàng không thuộc danh mục CITES và không chịu thuế GTGT

KG

0,05

CANG XANH VIP

C&F

Bột thị xương gia cầm - Poultry Meal. NSX: YU WON CO., LTD. Nguyên liệu dùng trong chế biến thức ăn chăn nuôi. Hàng miễn thuế GTGT.

TAN

693,7661

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột tôm Krill, Krill meal ( Béo cao ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

KG

2,49

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột tôm Krill, ( Krill Meal ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Manufacturing Llc.

KG

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Squid Liver Paste), hàng mới 100%

KG

1,0483

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Bột cá (hàng mới 100%)

KG

1,3136

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gan mực - Squid Liver Powder, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3, luật số 71/2014/QH13, ngày 26/11/2014, hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT-BNNPTNT.

TAN

866,2186

CANG TAN VU - HP

CFR

Deoiled Rice Bran- Cám gạo trích ly, hàng NK làm thức ăn chăn nuôi. Hàng mơi 100%, phù hợp DM NK đính kèm TT 26/TT-BNN-PTNT và QCVN 1:78/QCVN. 5.590 Bao X 50 kg/ bao

KG

0,1451

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 19/06/2020. Nhập khẩu theo TT 26/2012/BNNPTNT, ngày 25/06/2012.

KG

0,7218

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

GLUTEN NGÔ. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm,Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN. Hàng mới

KG

0,6085

CANG TAN VU - HP

CFR

Gluten ngô (Corn Gluten feed) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp STT 4 của TT26/2012/BNN hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014 mới 100%, 40kg/bao

TAN

150,4596

CANG TAN VU - HP

CIF

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,1548

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.NSX: DAESANG CORPORATION.

KG

0,6466

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Gluten Ngô- Nguyên liệu bổ sung dùng trong Sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp theo TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%

TAN

166,4459

CANG NAM DINH VU

CFR

DDGS - BãNgô (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 26/2012/TT- BNNPTNT 25/06/2012)

TAN

254

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DDGS- Distillers Dried Grains with Solubles ( Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc ) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

0,2666

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLE ( DDGS ) - nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. trang 384 mục 4245 thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Qui cách :Hàng xá trong containers

KG

13,4039

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Đạm đậu nành cô đặc ( Soy protein concentrate ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn cho tôm, cá.

KG

0,645

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Soy Protein Concentrate (Chế phẩm bổ sung protein dùng trong thức ăn chăn nuôi). 25kg/bao. Mới 100%.

TAN

881,9012

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

WILPROMIL R (SOY PROTEIN CONCENTRATE) -BỔ SUNG PROTEIN TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI - Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNN,Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế VAT theo luật số 71/2014/QH13(TT26/2015/TT-BTC)

TAN

925,268

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG NLSX TACN HÀNG PHÙ HỢP TT25

KG

0,4742

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: SOYTIDE (Khô dầu đậu nành đã được lên men)

KG

0,8004

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Khô dầu đậu tương: hàng xá, hàng dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT.NSX: ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.

TAN

470,6317

CANG INTERFLOUR (VT)

C&F

Khô dầu đậu tương, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.(Phù hợp vói TT 26/2012/TT-BNNPTNT 25/6/2012).

TAN

465,1491

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Nguyên liệu Sản xuất thức ăn chăn nuôi: LIPIDIN,chế phẩm bổ sung Lecithin thủy phân, NK theo thông tư 26/2012/ TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, stt:1998

KG

3,7

NAM HAI

CIF

Khô dầu đậu tương lên men (SOYTIDE - FERMENTED SOYBEAN MEAL), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới

TAN

7450,494

CANG TAN VU - HP

CIF

STEAROLAC 90. Sản phẩm bổ sung axit béo có nguồn gốc từ dầu cọ dùng bổ sung thức ăn chăn nuôi bò sữa

KG

0,674

CANG XANH VIP

CIF

Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi: Premulac 20, 25 Kg/Bao, NSX: 06/06/2018 và 07/06/2018, HSD: 04/12/2019 và 05/12/2019, Hàng mới 100%

TAN

1040,3

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Clostat HC Dry - Chất bổ sung men tiêu hóa trong TĂCN

KG

4,8041

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất bổ sung (Compound Premix 2033 For Fish) là nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản ; Contract : HT20180615-SL (L1).

TAN

5438,003

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Capsantal CX (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc) Bổ sung chất tạo màu vào thức ăn chăn nuôi nhằm cải thiện màu sắc của trứng và sắc tố da cho gà

TAN

65033,5

CANG CONT SPITC

CIF

Nguồn: VITIC