Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (VND)

Ghi chú

Cần Thơ

Lúa tẻ thường (mới)

Kg

6.000

 

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

8.500

 

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

7.200

 

 

Gạo TP XK 5% tấm

Kg

8.000

 

 

Gạo TP XK 25% tấm

Kg

7.350

 

 

Heo hơi

Kg

40.000

 

 

Tôm sú loại 20 con/kg

Kg

264.000

 

 

Tôm sú loại 30 con/kg

Kg

232.000

 

 

Tôm sú loại 40 con/kg

Kg

180.000

 

 

Cua gạch son

Kg

290.000

 

 

Cua thịt Y1

Kg

170.000

 

 

Cua thịt Y2

Kg

100.000

 

Cần Thơ

Gạo nguyên liệu XK 5 Tấm

Kg

6.600

 

 

Gạo nguyên liệu XK 15% tấm

Kg

6.500

 

 

Gạo nguyên liệu XK 25% tấm

Kg

6.500

 

 

Heo hơi

Kg

32.000

 

 

Cá tra nguyên liệu

Kg

22.000

 

Nguồn: Thị trường giá cả