Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Đơn giá

(VND)

Ghi chú

Cà Mau

Lúa tẻ thường (mới)

Kg

6.000

 

Gạo nguyên liệu loại 1

Kg

8.500

 

Gạo nguyên liệu loại 2

Kg

7.200

 

Gạo TP XK 5% tấm

Kg

8.000

 

Gạo TP XK 25% tấm

Kg

7.350

 

Heo hơi

Kg

35.000

 

Tôm sú loại 20 con/kg

Kg

290.000

 

Tôm sú loại 30 con/kg

Kg

250.000

 

Tôm sú loại 40 con/kg

Kg

185.000

 

Cua gạch son

Kg

280.000

 

Cua thịt Y 1

Kg

160.000

 

Cua thịt Y 2

Kg

110.000

Cần Thơ

Gạo NL XK 5% tấm

Kg

6.600

 

Gạo NL XK 15% tấm

Kg

6.500

 

Gạo NL XK 25% tấm

Kg

6.500

 

Heo hơi

Kg

32.000

 

Cá tra nguyên liệu

Kg

22.000

Nguồn: Thị trường giá cả