Ca cao (USD/tấn)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

1939

1975

1921

1938

-

May'18

1961

1994

1946

1961

-

Jul'18

1976

2008

1962

1978

-

Sep'18

1991

2022

1980

1993

-

Dec'18

2012

2045

2000

2016

-

Cà phê (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

121,65

123,35

121,55

122,55

-

May'18

123,95

125,70

123,95

125,00

-

Jul'18

126,55

128,00

126,40

127,35

-

Sep'18

128,90

130,40

128,75

129,70

-

Dec'18

132,35

133,75

132,30

133,15

-

Bông (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

83,35

83,95

83,00

83,41

-

May'18

83,75

84,31

83,36

83,78

-

Jul'18

84,08

84,75

83,77

84,19

-

Oct'18

-

77,40

77,40

77,40

-

Dec'18

75,70

75,98

75,50

75,75

-

Đường (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Mar'18

13,31

13,47

13,16

13,17

-

May'18

13,46

13,57

13,30

13,31

-

Jul'18

13,68

13,80

13,55

13,56

-

Oct'18

14,05

14,14

13,90

13,92

-

Mar'19

14,78

14,80

14,57

14,64

-