Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

UScent/lb(1lb = 0,454 kg)

Jan'17

-

-

-

216,45 *

216,45

Mar'17

-

-

-

212,65 *

212,65

May'17

-

-

-

210,75 *

210,75

Jul'17

-

-

-

208,85 *

208,85

Sep'17

-

-

-

205,50 *

205,50

Nov'17

-

-

-

202,60 *

202,60

Jan'18

-

-

-

200,60 *

200,60

Mar'18

-

-

-

200,60 *

200,60

May'18

-

-

-

200,60 *

200,60

Jul'18

-

-

-

200,60 *

200,60

Sep'18

-

-

-

200,60 *

200,60

Nov'18

-

-

-

200,60 *

200,60

Jan'19

-

-

-

200,60 *

200,60

Mar'19

-

-

-

200,60 *

200,60

May'19

-

-

-

200,60 *

200,60

Jul'19

-

-

-

200,60 *

200,60

Sep'19

-

-

-

200,60 *

200,60

Nguồn: Tradingcharts.com