Tên hàng hóa

Quy cách, chất lượng

Đơn vị tính

Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT)

Similac Newborn IQ (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

279.400

Similac Newborn IQ (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

581.900

Similac IQ 2 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

273.900

Similac IQ 2 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

572.000

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

244.200

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

496.100

Similac IQ 3 (HMO)

Hộp thiếc 1,7kg

lon

847.000

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 400g

lon

227.700

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 900g

lon

469.700

Similac IQ 4 (HMO)

Hộp thiếc 1,7kg

lon

804.100

Nguồn: Moit.gov.vn