Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Long An

Thịt lợn lạc

85.000(+5.000)

Thịt lợn mông sấn

85.000(+5.000)

Thịt bò thăn phile

240.000

Gà CN làm sẵn

55.000

Gà ta sống

80.000

Lợn hơi

47.000

Trà Vinh

Lợn hơi

44.000(+1.000)

Lợn con < 15kg

90.000

Thịt lợn mông

80.000(+1.000)

Thịt ba rọi

80.000(+1.000)

Thịt nạc thăn

85.000(+1.000)

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta còn sống

97.500

Vịt Tàu

60.000

An Giang

Thịt lợn thăn

80.000

Thịt lợn mông sấn

70.000(-5.000)

Thịt bò thăn

230.000

Gà CN làm sẵn

40.000(-5.000)

Gà ta còn sống

100.000

Lợn hơi

47.000

Hậu Giang

Thịt lợn thăn

85.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

270.000

Gà công nghiệp làm sẵn

50.000

Gà ta làm sẵn

95.000

Lợn hơi

45.000

Bình Dương

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

80.000

Thịt bò thăn loại 1

280.000

Gà công nghiệp làm sẵn

78.000

Gà ta còn sống

105.000

Lợn hơi

45.000

Bạc Liêu

Thịt lợn thăn

77.500

Thịt lợn mông sấn

70.000

Thịt bò thăn

240.000

Gà ta sống (đã qua kiểm dịch)

105.000

Lợn hơi

41.000

Nguồn: VITIC/TTGC