Mặt hàng

Giá (đ/kg)

Lâm Đồng

 

Thịt lợn mông sấn (thịt đùi)

80.000

Thịt bò đùi

250.000

Gà ta làm sẵn

110.000

Gà công nghiệp làm sẵn

60.000

Vịt làm sẵn

70.000

Cần Thơ

Thịt lợn thăn

90.000

Thịt lợn mông sấn

75.000

Thịt bò thăn loại 1

260.000

Gà công nghiệp làm sẵn

58.000

Gà ta sống

130.000

Lợn hơi

41.000

Cà Mau

Thịt lợn lạc

80.000

Thịt lợn mông sấn

70.000

Thịt bò phile

200.000

Gà CN làm sẵn

80.000

Gà ta sống

100.000

Lợn hơi

45.000

An Giang

Gà trống ta hơi

100000

Trứng gà ta (đ/chục)

35000

Trứng gà công nghiệp(đ/chục)

22000

Vịt hơi

46000

Trứng vịt (đ/chục)

25000

Thịt lợn nạc thăn

90000

Thịt lợn ba chỉ

85000

Thịt lợn đùi

85000

Thịt bò thăn

230000

Thái Nguyên

Gà trống nguyên con làm sẵn

150000

Thịt lợn mông

95000

Thịt lợn ba chỉ

90000

Thịt bò thăn

250000

Tiền Giang (bán buôn)

Gà Tam Hoàng hơi

45000

Gà ta hơi

95000

Ngan (Vịt Xiêm) hơi

65000

Lợn hơi

46000

Thịt lợn nạc thăn

85000

Thịt lợn ba chỉ

82000

Thịt lợn đùi

80000

Thịt bò đùi

210000

Thịt bò phi lê

240000

Nguồn: VITIC/TTGC